Kezdő vadászoknak

Hogyan lehet vadász?

Magyarországon vadászni vadászjegy, vagy vadászati engedély birtokában lehet. Magyar állampolgár – és bizonyos feltételek esetén külföldi állampolgár - vadászjegy birtokában, a külföldi bérvadászok általában vadászati engedéllyel hódolhatnak Magyarországon szenvedélyüknek.

Jelen tájékoztatónkban a magyar állampolgároknak szeretnénk segítséget nyújtani vadásszá válásukhoz.

Vadász az a személy lehet, aki rendelkezik:

- vadászjeggyel,

- az illetékes rendőrhatóság által kiállított vadászlőfegyver-tartási engedéllyel, illetve

- a ragadozó madárral való vadász esetén a természetvédelmi hatóság által ragadozó madár tartására kiadott engedéllyel

- a vadászíjjal vadászó vadász esetében az illetékes rendőrhatósági vadászíj-tartási engedéllyel.

Vadászjegyet kérelemre az a magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár, vagy a Magyar Köztársaság területén állandó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkező tizennyolcadik életévét betöltött nem magyar állampolgár kaphat, aki

a. eredményes vadászvizsgát tett

b. nem áll vadászjegyet visszavonó határozat hatálya alatt, továbbá

c. a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes vadászati

felelősségbiztosítással rendelkezik.

Nem kell vadászvizsgát tennie annak, aki

- erdészeti, mezőgazdasági, közép- vagy felsőfokú szakoktatási intézményben vadászat-vadgazdálkodás tananyagát tartalmazó tantárgyból eredményes vizsgát tett – ami a fegyverismeretre és használatra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretekre is kiterjedt –, és ezt az oktatási intézmény hiteles okiratban igazolja;

- felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettséget szerzett;

- vadgazdálkodási technikusi oklevelet szerzett

- vadász- vadtenyésztő szakmunkás képesítéssel rendelkezik.

Vadászvizsgát kizárólag magyar nyelven lehet tenni!

A vadászvizsga eredményes letételét követően lehet igényelni a vadászjegy kiadását, a lakóhely szerinti Vadászkamara területi szervezeténél. A vadászjegyváltáshoz igazolni kell, hogy az érintett valamelyik biztosító társaságnál megkötötte a vadász felelősség és baleset biztosítási szerződést. (A szerződés

a kamaránál is megköthető.)

A vadászlőfegyver megszerzésére (megvásárlására), ill. tartására az engedélyt az illetékes rendőrhatóság adja meg.

Ilyen engedélyt az kaphat, aki

- a rendőrség által rendszeresített formanyomtatványon a kérelmét benyújtja

- igazolja azt, hogy lőfegyver tartására egészségileg alkalmas

- igazolja, hogy a rendőrség által szervezett lőfegyver ismereti vizsgát letette (lásd fentebb a vadászvizsgánál írtakat.)

- 18. életévét betöltötte

- nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt

- szándékos bűncselekmény elkövetése miatt nem ítélték el, vagy ha igen úgy már mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól

- akinél a lőfegyver, lőszer biztonságos tárolása biztosított.

A fentiekből az egészségi alkalmasság igazolásának kérdése igényel bővebb kifejtést.

Az egészségi alkalmasság elbírálására a házi orvos jogosult, aki az erre vonatkozó igazolást akkor adja ki, ha a kérelmező nem szenved olyan betegségben, testi,

szellemi, vagy érzékszervi fogyatékosságban, amely őt a lőfegyver biztonságos használatára egészségi szempontból alkalmatlanná tenné. A házi orvos ha szükségesnek látja az igazolás kiadása előtt a kérelmezőt különböző vizsgálatokra küldheti el, melyek ismeretében dönt. Az egészségi alkalmassági igazolásért térítési díjat kell fizetni.

Ha Ön valamennyi előírásnak eleget tett, így rendelkezik a vadászat személyi és tárgyi feltételeivel, várja Önt az ezerarcú természet, ahol etikus vadászmagatartásával hozzájárulhat ahhoz, hogy tovább öregbítse a magyar vadgazdálkodás és vadászat, világban elfoglalt jó hírnevét.