Kezdõ vadászoknak

Hogyan lehet vadász?

Magyarországon vadászni vadászjegy, vagy vadászati engedély birtokában lehet. Magyar állampolgár – és bizonyos feltételek esetén külföldi állampolgár - vadászjegy birtokában, a külföldi bérvadászok általában vadászati engedéllyel hódolhatnak Magyarországon szenvedélyüknek.

Jelen tájékoztatónkban a magyar állampolgároknak szeretnénk segítséget nyújtani vadásszá válásukhoz.

Vadász az a személy lehet, aki rendelkezik:

- vadászjeggyel,

- az illetékes rendõrhatóság által kiállított vadászlõfegyver-tartási engedéllyel, illetve

- a ragadozó madárral való vadász esetén a természetvédelmi hatóság által ragadozó madár tartására kiadott engedéllyel

- a vadászíjjal vadászó vadász esetében az illetékes rendõrhatósági vadászíj-tartási engedéllyel.

Vadászjegyet kérelemre az a magyarországi lakóhellyel rendelkezõ nagykorú magyar állampolgár, vagy a Magyar Köztársaság területén állandó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezõ tizennyolcadik életévét betöltött nem magyar állampolgár kaphat, aki

a. eredményes vadászvizsgát tett

b. nem áll vadászjegyet visszavonó határozat hatálya alatt, továbbá

c. a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes vadászati

felelõsségbiztosítással rendelkezik.

Nem kell vadászvizsgát tennie annak, aki

- erdészeti, mezõgazdasági, közép- vagy felsõfokú szakoktatási intézményben vadászat-vadgazdálkodás tananyagát tartalmazó tantárgyból eredményes vizsgát tett – ami a fegyverismeretre és használatra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretekre is kiterjedt –, és ezt az oktatási intézmény hiteles okiratban igazolja;

- felsõfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettséget szerzett;

- vadgazdálkodási technikusi oklevelet szerzett

- vadász- vadtenyésztõ szakmunkás képesítéssel rendelkezik.

Vadászvizsgát kizárólag magyar nyelven lehet tenni!

A vadászvizsga eredményes letételét követõen lehet igényelni a vadászjegy kiadását, a lakóhely szerinti Vadászkamara területi szervezeténél. A vadászjegyváltáshoz igazolni kell, hogy az érintett valamelyik biztosító társaságnál megkötötte a vadász felelõsség és baleset biztosítási szerzõdést. (A szerzõdés

a kamaránál is megköthetõ.)

A vadászlõfegyver megszerzésére (megvásárlására), ill. tartására az engedélyt az illetékes rendõrhatóság adja meg.

Ilyen engedélyt az kaphat, aki

- a rendõrség által rendszeresített formanyomtatványon a kérelmét benyújtja

- igazolja azt, hogy lõfegyver tartására egészségileg alkalmas

- igazolja, hogy a rendõrség által szervezett lõfegyver ismereti vizsgát letette (lásd fentebb a vadászvizsgánál írtakat.)

- 18. életévét betöltötte

- nem áll cselekvõképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt

- szándékos bûncselekmény elkövetése miatt nem ítélték el, vagy ha igen úgy már mentesült a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alól

- akinél a lõfegyver, lõszer biztonságos tárolása biztosított.

A fentiekbõl az egészségi alkalmasság igazolásának kérdése igényel bõvebb kifejtést.

Az egészségi alkalmasság elbírálására a házi orvos jogosult, aki az erre vonatkozó igazolást akkor adja ki, ha a kérelmezõ nem szenved olyan betegségben, testi,

szellemi, vagy érzékszervi fogyatékosságban, amely õt a lõfegyver biztonságos használatára egészségi szempontból alkalmatlanná tenné. A házi orvos ha szükségesnek látja az igazolás kiadása elõtt a kérelmezõt különbözõ vizsgálatokra küldheti el, melyek ismeretében dönt. Az egészségi alkalmassági igazolásért térítési díjat kell fizetni.

Ha Ön valamennyi elõírásnak eleget tett, így rendelkezik a vadászat személyi és tárgyi feltételeivel, várja Önt az ezerarcú természet, ahol etikus vadászmagatartásával hozzájárulhat ahhoz, hogy tovább öregbítse a magyar vadgazdálkodás és vadászat, világban elfoglalt jó hírnevét.